KSS banner

home 公司简介 连络方式 最新讯息 产品介绍 新产品建议单 寻价单

固 定 夹 NAIL CABLE CLIPS

[m1001]


[1001]
1001
电话线固定夹
[1001-2]
1001
电缆线固定夹
[1005-2]
1005
电话线固定夹
[1010]
1010
白扁线固定夹
扁线固定夹
1011
扁线固定夹
扁线固定夹
1011-1
扁线固定夹
[1012]
1012
双钉式白扁线固定夹

[1020]
1020
插钉式电缆固定夹

[1020-2]
1020
钩型电缆固定夹

[1022]
1022
双钉式电缆固定夹

被覆铜管固定夹
1023
被覆铜管固定夹

[1030]
1030
针型壁虎

home 公司简介 连络方式 最新讯息 产品介绍 新产品建议单